Тел: (092) 66 62 62 | GSM: +359 898 558 658

Условия за ползване

Уважаеми потребители, молим Ви да се запознаете се с Общите условия за ползване на интернет-страницата на ресторант „Кафе Клуб-М“ ООД, както и с условията за подаване на он-лайн поръчка на храна и/или напитки и извършване за доставка.

I. ОБХВАТ И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Настоящите Общи условия за ползване („Общите условия“) уреждат взаимоотношенията, възникващи между „Кафе Клуб-М“ ООД, дружество собственик на интернет – страницата „www.restaurant.mirahotel.eu“ („Интернет-страницата и/или „Сайта“ ), от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват настоящите Общите условия.

2. „Кафе Клуб-М“ ООД е дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175530184, със седалище и адрес на управление в гр. Враца, ул. „Сан Стефано“ № 8, тел.: +35992666262, и-мейл адрес: info@mirahotel.eu

3. „Кафе Клуб-М“ ООД е собственик на интернет-страницата „www.restaurant.mirahotel.eu“, чрез която след извършване на предварителна регистрация се предоставя възможността потребителите да направят on-line поръчки за доставка на храни и напитки.

4. „Кафе Клуб-М“ ООД има правото по всяко едно време едностранно да променя настоящите Общи условия. При извършване на промени в Общите условия, „Кафе Клуб-М“ ООД ще публикува на видно място в Сайта съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към обособеното място на Сайта, на което са достъпни изменените Общи условия.

II. ДЕФИНИЦИИ

– „Доставка“ е транспортиране и предаване на поръчана от регистриран Потребител храна и/или напитки до адрес, обслужван от „Кафе Клуб-М“ ООД.
– “Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.
– „Парола“ e свободно избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви или от букви и цифри и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използване на Сайта.
– „On-line поръчка“ или „Поръчка“ e изпратена от регистририран Потребител поръчка за доставка на определено количество храни и/или напитки посредством Сайта.
– „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на Сайта и/или чрез съответната електронна форма за поръчка и по предвидения в настоящите Общи услуовия ред направи Поръчка за Доставка.
– „Потребителско име“ e свободна избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви или от букви и цифри и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използването на услугите, предлагани посредством Сайта и извършване на онлайн поръчка.
– „Профил“ е обособена част от Сайта, съдържаща информация за потребителя, доброволно предоставена от него при първоначалната му регистрацията му или актуализирана впоследствие от него, която е необходима за подаване на он-лайн поръчка и извършване на Доставка. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане от страна на потребителя на потребителско име и парола.
– „Съгласие за обработване на лични данни” е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани при условията и по начина посочени в настоящите Общи условия.

III. ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА

1. За да получи правото да направи Поръчка, Потребителят следва да се регистрира в Сайта, създавайки по този начин свои личен Профил. Покупката на храна и/или напитки посредством Сайта изисква предоставянето и въвеждането от Потребителя във формата за регистрация на данни и информация, необходими на „Кафе Клуб-М“ ООД за извършване на Доставката и индивидуализиране на нейния получател.

2. При извършване на регистрацията с цел последващо изпълнение на Поръчка и извършване на Доставка от страна на „Кафе Клуб-М“ ООД, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола и да предостави най-малко следната информация: име и фамилия; електронен адрес (и-мейл); пълен и точен адрес, до който ще бъде извършена Доставка; данни за издаване на фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за направената Поръчка. В случай че Потребителят желае да предостави доброволно други данни и/или информация с оглед извършването на конкретна Доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства по извършване на Доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Коментар“ като допълнителна бележка към Поръчката.

3. Потребителят избира вида и количеството храна и/или напитки, които желае да поръча за Доставка, след което натиска обозначения за това бутон „Добави“. Потребителят е длъжен внимателно да прегледа Поръчката си, както и вече посочения от него адрес за Доставка. Цените на отделните артикули, както и общата стойност на направената поръчка е с включен данък добавена стойност.

4. В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена и фактура, то следва да предостави необходимата информация за получател чрез съответната електронна форма.

5. „Кафе Клуб-М“ ООД има правото, но не и задължението да уведоми Потребителя за приемане на Поръчката по един и/или няколко от следните начини: чрез обаждане на предоставения от Потребителя телефонен номер; чрез изпращане на автоматизиран и-мейл на посочения от Потребителя електронен адрес за контакт; чрез визуализиране на изкачващо съобщение в Потребителския профил.

6. В случай че възникне проблем с направена Поръчка, свързан с невъзможност на изпълнение на цялата или част от Поръчката и/или изпълнение на Доставката в рамките на обичайното затова време и/или наличие на очевидно непълен или несъществуващ адрес, то служител на „Кафе Клуб-М“ ООД ще се свърже с Потребителя с цел бързо и удобно разрешение на проблема в интерес на Потребителя.

7. „Кафе Клуб-М“ ООД има правото да определя минимална обща парична стойност на Поръчката, която Потребителят следва да направи, за да бъде извършена Доставка.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Потребителят се задължава да спазва условията и изискванията предвидени в настоящите Общи условия.
2. Потребителят има право по всяко едно време да актуализира първоначално предоставената информация при извършване на регистрацията си в Сайта. Потребителят е длъжен винаги да посочва актуална, вярна, пълна и точна информация, необходима на „Кафе Клуб-М“ ООД за извършване на Доставката.
3. Потребителят се задължава да заплати цената на направената от него Поръчка за Доставка в момента на нейното получаване.
4. Потребителят е длъжен да осигури свободен и необезспокояван достъп до посочения от него адрес за Доставка.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Кафе Клуб-М“ ООД

1. „Кафе Клуб-М“ ООД има правото да получи цената на направената Поръчка от Потребителя и/или от което и да е трето лице, което от името на Потребителя приеме Поръчката.
2. „Кафе Клуб-М“ ООД има правото по всяко време да актуализира вида, грамажа, съдържанието и цените на предлаганите посредством Сайта храни и напитки. Актуализацията на менюто и цените влиза в сила незабавно от момента на нейното извършване.
3. „Кафе Клуб-М“ ООД има задължението да достави Поръчката на посочения от Потребителя адрес в срок съответен на обема на направената Поръчка.
4. „Кафе Клуб-М“ ООД има правото да откаже изпълнението на Поръчка и извършването на Доставка на Потребител, който не е изпълнил, което и да е от задълженията си предвидени в настоящите Общи условия.

V. Лични данни. Защита на лични данни.

1. При извършване на регистрацията си в Сайта, Потребителят доброволно предоставя данни и информация, които могат да бъдат третирани като лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. За да получи правото да извърши Поръчка, Потребителят следва да предостави информацията, посочена в електронната форма за регистрация. В случай, че Потребителят желае да предостави доброволно други данни с оглед извършването на конкретна доставка или наличието на други специфични условия или обстоятелства необходими за извършване на Доставката, то Потребителят посочва тези данни в полето „Коментар“ като допълнителна бележка към Поръчката.
2. С оглед гарантиране правата на Потребителя в процеса на обработване на личните му данни, „Кафе Клуб-М“ ООД заявява и гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на „Кафе Клуб-М“ ООД и/или на лицата, които от името на „Кафе Клуб-М“ ООД обработват лични данни на Потребителя във връзка с приемане, обработване, изпълнение и доставката на Поръчката на Потребителя.
3. Със завършване на регистрацията си, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни и/или допълнителна информация да бъдат обработвани от „Кафе Клуб-М“ ООД, служители и/или лица, които работят под неговото ръководство и/или указания, както и от партньорите на „Кафе Клуб-М“ ООД и/или други юридически и физически лица, с които „Кафе Клуб-М“ ООД си сътрудничи с цел приемане, обработване, изпращане и доставка на поръчаните от Потребителя храни и/или напитки; за целите на директния маркетинг и реклама; както и с цел комуникация с Потребителя относно направена Поръчка.
4. С цел да изпълни Поръчката и да достави избраните от Потребителя храни и/или напитки е необходимо Потребителят да предостави най-малко следните лични данни и информация: име и фамилия; точен адрес за Доставка, включващ минимум посочване на град, квартал/жилищен комплекс, улица, блок, вход, етаж, номер на апартамент; телефон/и за връзка; и-мейл адрес; други данни, които биха били от значение за точното и надлежно изпълнение на Доставката от страна на „Кафе Клуб-М“ ООД. Посочените данни са неизчарпателно и примерно изброени, възможно е чрез електронната форма за предварителна регистрация да бъде изискано предоставянето и на друга информация.
5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си и недвусмислено съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от „Кафе Клуб-М“ ООД за целите на директния маркетинг, като например, но не само, запознаване на Потребителя с нови храни, напитки и/или услуги предлагани от „Кафе Клуб-М“ ООД; промоционални оферти и предложения; изпращане на анкети, въпросници, кратки текстови съобщения (SMS) и други способи за предлагане на стоки и услуги на „Кафе Клуб-М“ ООД.
6. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и правото да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като да възрази срещу такова разкриване или използване. Потребителят следва да изпрати на посочените по-горе в настоящите Общи условия адрес за контакт или електронен адрес за контакт на „Кафе Клуб-М“ ООД писмено съобщение, с което изразява своето несъгласие личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.
7. Потребителят има право на информация и достъп до обработваните от „Кафе Клуб-М“ ООД негови лични данни при условията и реда предвидени в Закона за защита на личните данни. При упражняване на правото си на достъп Потребителят има право по всяко време да поиска потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват (в случай, че е налице разкриване; да получи съобщение до него в разбираема форма, съдържащо личните му данни, както и информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до него.

VI. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ЗАЩИТЕНИ ПРАВА

1. „Кафе Клуб-М“ ООД в качеството си на собственик на Сайта дава правото на Потребителя да зарежда и разглежда всички материали, изображения, текстови съобщения, графики, банери и/или други информационни ресурси, които са публикувани на Сайта и до които Потребителят има достъп, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че Потребителят спазва и се съобразява с всички права на интелектуална собственост, авторски права, търговска марки или друго защитено право. Не се разрешава материалите и/или информационните ресурси да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или предоставяни за каквато и да било обществена или търговска цел. Съдържанието на Сайта е под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба ще се счита за нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

VII. ОТГОВОРНОСТ

1. Потребителят отговоря изцяло за вредите, които е причинил пряко или косвено на „Кафе Клуб-М“ ООД, свързани с неоторизиран и/или неправомерен достъп и/или непозволено или злоумишлено използване на съдържанието на Сайта и предлаганите чрез него услуги.
2. „Кафе Клуб-М“ ООД не носи отговорност при наличие на забава на Доставка на Поръчка, дължаща се на неточно, невярно и/или непълно предоставен от Потребителя адрес за Доставка. „Кафе Клуб-М“ ООД не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непредовратими и/или случайни събития, причинени от природни сили, аварии, технически проблеми, неблагоприятни метеорологични условия и/или действия на трети лица, които обективно са довели до забавяне на Доставката.
3. „Кафе Клуб-М“ ООД има правото да откаже да извърши Доставка до Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на „Кафе Клуб-М“ ООД да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия и използването на Услугите, достъпни посредством Сайта.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. „Кафе Клуб-М“ ООД има право по всяко време едностранно да променя настоящите Общи условия, без да е необходимо изричното предварително съгласие на Потребителите. „Кафе Клуб-М“ ООД поема задължението да уведоми Потребителите в разумен срок преди влизане в сила на измененията в настоящите Общи условия. За целта „Кафе Клуб-М“ ООД може по свой избор да извърши едно или няколко от следните действия: да изпрати съобщение до предоставения от Потребителя електронен адрес за контакт; да постави съобщение в Сайта и/или в Потребителския профил на Потребителя; да постави съобщение на електронния адрес www.restaurant.mirahotel.eu или по друг избран от „Кафе Клуб-М“ ООД начин.
2. Ако имате допълнителни въпроси относно Поръчката и Доставката, може да се свържете с нас на телефон: +359898558658.